Odborné poradenstvo pre vodičov – najbližší termín otvárame v stredu 29. mája 2024.

PRÁVNE PREDPISY

Osobné údaje spracovávame v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EU c. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)., ktoré dôsledne dodržiavame.

PREVÁDZKOVATEĽ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je spoločnosť PSYCHÉ, s. r. o., so sídlom Tbiliská 3, 831 06 Bratislava, IČO: 359 518 34, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 86933/B.

Pre poskytnutie bližších informácií ohľadom ochrany a spracúvania osobných údajov môžete využiť náš kontaktný formulár na úvodnej stránke alebo nás môžete kontaktovať priamo prostredníctvom e-mailu na psyche@psychesro.sk.

OSOBNÉ ÚDAJE

Vaše osobné údaje spracovávame pri týchto službách alebo činnostiach:

 • Komunikácia

Za účelom poskytnutia našich služieb alebo pri ich poskytovaní prebieha medzi nami a vami komunikácia, ktorá sa
 uskutočňuje prostredníctvom kontaktného formuláru, telefónu, e-mailu, sociálnych sietí (napr. Instagram, Skype, Facebooku, atd.), osobného kontaktu alebo ďalších foriem. Počas tejto komunikácie spracovávame vaše osobné údaje 
ako je meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo a ďalšie údaje, ktoré nám poskytnete. Tieto osobné údaje spracovávame 
na základe Vášho súhlasu a uchovávame ich maximálne po dobu 10 rokov po ukončení poskytovania našich služieb.

Konkrétne sú vaše údaje spracovávané v nasledovnom rozsahu:

 • kontaktný formulár: meno, priezvisko, e-mail a ďalšie údaje, ktoré nám zašlete prostredníctvom správy,
 • e-mail: meno, priezvisko, email a ďalšie údaje, ktoré nám zašlete prostredníctvom e-mailu,
 • telefón: meno, priezvisko, telefónne číslo a ďalšie údaje, ktoré nám poskytnete počas rozhovoru,
 • sociálne siete: údaje z profilu na sociálnej sieti (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, URL adresa profilu, nick profilu a pod.) a ďalšie údaje, ktoré nám zašlete prostredníctvom správy.
 • Zmluvný vzťah

Pri poskytovaní našich služieb vzniká medzi nami a vami zmluvný vzťah, pri ktorom spracovávame vaše osobné údaje
 ako je meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, adresu a ďalšie údaje, ktoré nám poskytnete. Spracovávanie týchto 
osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, pričom tieto údaje uchovávame maximálne po dobu 10 rokov po
 ukončení poskytovania našich služieb.

 • Marketing

Osobné údaje, ktoré získame od vás, spracovávame aj pre marketingové účely. Tieto osobné údaje spracovávame na
 základe oprávneného záujmu s cieľom informovať Vás o novinkách v službách, ktoré Vám už poskytujeme alebo
 ponúknuť Vám naše ďalšie obdobné produkty a služby. Tieto osobné údaje uchovávame maximálne po dobu 2 rokov po
 ukončení poskytovania našich služieb.


 • Newsletter

Na základe Vášho súhlasu so zasielaním noviniek (newsletter) t. j. marketingového obsahu, článkov alebo iného obsahu
 zverejňovaného na našich webových stránkach spracovávame Vaše osobné údaje ako je meno, priezvisko a e-mail. Váš
 súhlas môžete kedykoľvek odvolať, na základe čoho Vám ďalej nebudeme zasielať naše novinky (newsletter) a Vami
 poskytnuté údaje vymažeme alebo anonymizujeme. Tieto osobné údaje uchovávame maximálne po dobu 2 rokov po 
poslednom e-maile s novinkami (newsletter) odoslanom na základe Vášho súhlasu.

 • E-shop

Aby sme vám mohli poskytnúť niektoré naše služby alebo produkty prostredníctvom e-shopu spracovávame Vami 
poskytnuté údaje pri nižšie uvedených službách alebo činnostiach.


Profil na našej webovej stránke


Pre ľahšiu orientáciu vo Vašich objednávkach Vám ponúkame možnosť uskutočniť registráciu na našich webových 
stránkach, na základe ktorej vám vytvoríme neverejný profil. Za účelom vedenia Vášho profilu vytvoreného pri registrácii
 spracovávame Vaše osobné údaje ako je meno, priezvisko, e-mail, adresu trvalého bydliska, korešpondenčnú adresu, telefónne číslo a ďalšie údaje, ktoré nám poskytnete. Váš profil môžete kedykoľvek zrušiť, na základe čoho Vami poskytnuté údaje vymažeme alebo anonymizujeme. Tieto osobné údaje uchovávame maximálne po dobu 2 rokov po 
zrušení vášho profilu.

Faktúry vystavené na základe Vašej objednávky


Na základe Vami uskutočnenej objednávky Vám vystavíme faktúru. Vaše osobné údaje ako meno, priezvisko, e-mail, adresa trvalého bydliska, korešpondenčná adresa, telefónne číslo a ďalšie údaje, ktoré nám poskytnete a ktoré sú 
uvedené na faktúre sme povinní spracovávať a uchovávať na základe právnych predpisov Slovenskej republiky. Tieto
 osobné údaje uchovávame maximálne po dobu 10 rokov po ukončení poskytovania našich služieb.


 • Prevádzkovanie našich webových stránok


Aby sme Vám zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok na chod našich webových stránok využívame
 tzv. cookies. Rovnako spracovávame informácie o konkrétnom zariadení ako je napr. operačný systém a jeho verziu, rozlíšenie obrazovky, typ a verzia prehliadača, a pod. Nesnažíme sa však identifikovať jednotlivých návštevníkov.

Čo sú súbory cookies?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktoré naše webové stránky ukladajú vo vašom zariadení pri jej prehliadaní.

Čo robia súbory cookies?


Súbory cookies zaznamenávajú vaše kroky na našich webových stránkach, takže pri ďalšej návšteve Ste pomocou nich
 od ostatných užívateľov odlíšení a webové stránky dokážu efektívnejšie reflektovať Vaše potreby a zľahčiť tak Váš pohyb 
po našich webových stránkach. Tieto informácie sú anonymné a využívame ich len vo veľmi obmedzenom rozsahu za 
účelom zlepšovania našich služieb a zabezpečenie správneho fungovania našich webových stránok.

Nastavenie súborov cookies


Súbory cookies môžete kedykoľvek vymazať alebo vopred nastaviť Váš internetový prehliadač tak, aby prijímanie 
súborov cookies bud‘ odmietal, alebo Vás upozorňoval, keď sa Vám ich server snaží zaslať. Prostredníctvom European Interactive Digital Advertising Alliance v Európe alebo v nastaveniach mobilného zariadenia môžete cookies od Facebooku, Google a ďalších účastníkov aliancie vypnúť na tomto odkaze.

Aké druhy súborov cookies využívame?

Relačné súbory cookies, ktoré sú automaticky vymazané, akonáhle opustíte naše webové stránky. Pomáhajú v priebehu návštevy našich webových stránok ich správnemu zobrazeniu. Permanentné súbory cookies, ktoré sa ukladajú a môžu obsahovať anonymný identifikátor vášho prehliadača. Avšak ani tieto cookies vás samy o sebe neidentifikujú ako jednotlivca, iba identifikujú prístup k stránkam a správanie používateľov pristupujúcich z určitého zariadenia (počítač, tablet, smartphone, a pod.). Všetky údaje sú anonymné, najmä na účely štatistik používania našich webových stránok. Permanentné súbory cookies sa používajú hlavne na meranie a reklamu. Meracie cookies má spoznať opakovanú návštevu našich webových stránok z rovnakého prehliadača na rovnakom zariadení a sledovať aktivity návštevníkov pri prezeraní našich webových stránok. Reklamné cookies umožňujú zobrazovať cielenú reklamu na našich webových stránkach a iných webových stránkach na internete, ktoré sú zapojené do tohto reklamného systému. Cielená reklama je zobrazená na základe správania anonymného užívateľa či skupín užívateľov na webových stránkach, vďaka identifikácii ich prehliadača, ako bolo popísané vyššie. Ak ste napríklad minule hľadali kde sa dá opraviť televízor, pri vašej ďalšej návšteve vám cielená reklama pravdepodobne ponúkne alebo pripomenie práve túto službu.

Naše webové stránky využívajú službu Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google, LLC. Súžba Google Analytics používa súbory cookies. Služba Google Analytics je rozšírená o súvisiace reklamné funkcie poskytované spoločnosťou Google LLC, a to (i.) prehľady zobrazení v reklamnej sieti Google LLC, (ii.) re marketing (zobrazovanie reklám v obsahovej sieti na základe videných produktov), (iii.) rozšírené demografické prehľady (reportovanie anonymných demografických údajov). Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tomto odkaze. Pre odmietnutie týchto cookies si môžete inštalovať softvérový doplnok dostupný na tomto odkaze.

Prípadné ďalšie druhy cookies môžu byť ešte využité napríklad z dôvodu správneho fungovania našich služieb ako je napríklad náš e-shop.

PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNYM ÚDAJOM

Vaše osobné údaje nie sú prenášané do tretích krajín ani medzinárodnej organizácii. K vašim údajom však majú prístup aj tretie osoby v nasledovných prípadoch:

 • Na základe súhlasu


Na základe vášho výslovného súhlasu budeme zdieľať vaše osobné údaje tretím osobám.

 • Na základe výzvy

Na základe vašej výzvy budeme zdieľať vaše osobné údaje tretím osobám. Spôsob a podmienky zdieľania budú
 špecifikované osobitnou dohodou.

 • Na základe poverenia


K vašim osobným údajom môžu mať prístup poverené tretie osoby ako naši zamestnanci, účtovníci, poskytovateľ e-
mailových služieb a poskytovateľ dátového úložiska. Vaše osobné údaje spracovávajú výhradne na základe našich 
pokynov, a to v súlade s týmito Zásadami spracovávania a ochrany osobných údajov a ďalšími príslušnými opatreniami 
pre zaistenie dôvernosti a zabezpečenie vašich osobných údajov.

 • Na základe právnych predpisov

Na základe právnych predpisov môžeme vaše osobné údaje sprístupniť tretím stranám (napr. orgánom činným v
 trestnom konaní, a pod.), ak je to nevyhnutné a primerané vzhľadom k špecifickým a zákonne určeným účelom.

AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE

Spracovávanie Vašich osobných údajov nezahŕňa automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie.

VAŠE PRÁVA

Podľa právnych predpisov Slovenskej republiky a Európskej únie máte v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi nasledovné práva:

 • Právo odvolať súhlas

V prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek 
odvolať. Súhlas môžete odvolať oznámením o odvolaní súhlasu prostredníctvom kontaktného formuláru alebo e-mailu.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovávania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás 
spracovávali.

 • Právo na prístup a na informácie o Vašich osobných údajov


Máte právo na poskytnutie kópie Vašich osobných údajov, ktoré máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše 
osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej forme, pokiaľ
 nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, 
budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

 • Právo na opravu Vašich osobných údajov

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť Vašich osobných údajov, ktoré máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím,
neváhajte nás požiadať, aby sme tieto údaje upravili, aktualizovali alebo doplnili.

 • Právo na výmaz (na zabudnutie) Vašich osobných údajov

Máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak tieto osobné údaje už viac nie sú 
potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovávania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých 
relevantných okolností. Napríklad, môžeme mat určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

 • Právo na obmedzenie spracovávania Vašich osobných údajov


Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady,
keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byt nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje
 nepotrebujeme využívať.

 • Právo na prenosnosť Vašich osobných údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu
 podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu 
alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

 • Právo namietať


Máte právo namietať voči spracovávaniu Vašich osobných údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených
 záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku,
 nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.


 • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov


Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje sú nami spracovávané nesprávne máte možnosť podať návrh na začatie 
konania o ochrane osobných údajov na dozornom orgáne t. j. na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.

ZMENY NAŠICH ZÁSAD SPRACOVÁVANIA A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Akékoľvek zmeny, ktoré môžeme v budúcnosti v tomto dokumente vykonať, budú publikované na našich webových stránkach a ak to bude vhodné a možné, upozornime vás na túto zmenu e-mailom. Vaše práva vyplývajúce z týchto zásad ochrany osobných údajov bez Vášho výslovného súhlasu neobmedzíme.

PODMIENKY POUŽÍVANIA STRÁNOK

Použitie stránok Prevádzkovateľa na inú než osobnú potrebu je zakázané. Použitie obsahu stránok formou šírenia, kopírovania, ďalšieho spracovania alebo úpravy je možné len s písomným súhlasom Prevádzkovateľa. Inými slovami, návštevník našich stránok nesmie bez nášho písomného súhlasu kopírovať obrázky a obsah stránok, síriť ich ďalej komerčným alebo nekomerčným účelom. Použitie stránok iným spôsobom ako je uvedené v týchto podmienkach je neoprávneným zásahom do práv Prevádzkovateľa a súčasne môže byt neoprávneným zásahom do práv tretích strán.

 

ZMENA PODMIENOK POUŽÍVANIA STRÁNOK

Vyhradzujeme si právo na zmenu týchto podmienok používania stránok. Ak návštevník pokračuje v používaní našich stránok po zmene podmienok, má sa za to, že so zmenami podmienok bez výhrad súhlasí. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek meniť obsah, pripadne služby stránok.

 

Platne od 1.5.2024