Skip to content

Náš tím

Pracujeme spolu na tom, aby ste lepšie spoznali samého seba.

Romana Mrázová

klinický a dopravný psychológ, psychoterapeut a odborný garant

Erika Chudá

klinický psychológ

Mgr. Romana Mrázová klinický a dopravný psychológ a psychoterapeut

Vo vlastnej súkromnej praxi pracujem od roku 2016. Psychológiu som vyštudovala na Filozofickej Fakulte Prešovskej Univerzity v Prešove. Moja prvá práca v oblasti psychológie bola práca so závislými klientami v sanatóriu pre drogovo a alkoholovo závislých. V oblasti závislostí pracujem dodnes, formou spolupráce s Road- Tomky, ale vrámci individuálneho poradenstva.

Moje neskoršie pracovné zaradenie mi umožnilo získať skúsenosti v oblasti klinickej a dopravnej psychológie, v ktorých som absolvovala aj špecializačné štúdium. Ako klinik som mala možnosť vykonávať aj bazálnu psychoterapeutickú intervenciu a keďže sa mi táto priama práca vo vzťahu terapeuta a klienta, veľmi páčila, prihlásila som sa do niekoľkoročného terapeutického výcviku, kde som sa naučila pracovať s ľuďmi a ich rôznymi typmi problémov. Od roku 2017 mám ukončený aj 5- ročný psychoterapeutický výcvik v Kognitívno- behaviorálnej terapii pod záštitou ODYSSEA Mezinárodního institutu KBT v Čechách.

Na prelome rokov 2016/2017 som absolvovala aj výcvik v Rodinnej terapii zameranej na vzťahovú väzbu a táto oblasť bola presné tá, ktorú som potrebovala vo svojom profesnom pôsobení doplniť. Umožňuje mi nie len prácu s deťmi a ich rodičmi, ale často ju prepajám s KBT terapiou aj v individuálnej terapeutickej práci. Mojím naplnením je neustále vzdelávanie sa v oblastiach, ktoré som spomenula a preto verím, že vám budem dobrou nápomocnou rukou, ktorá vás prevedie Vaším problémom a naučí Vás zvládať rôzne životné prekážky.

Mgr. Erika Chudá klinický psychológ

Vyštudovala som jednoodborovú psychológiu na Trnavskej univerzite v Trnave. Kvôli zvyšovaniu svojej kvalifikácie aj naďalej v štúdiu pokračujem. Moje špecializačné štúdium na Slovenskej zdravotníckej univerzite bolo v oblasti klinickej psychológie.

Zaujímajú ma všetky oblasti psychológie, osobitý záujem mám o kognitívnu psychológiu, na ktorú som sa doposiaľ zameriavala aj svojimi prácami. Fascinujú ma schopnosti ľudského poznávania, myslenia, učenia apod. Aj z tohto dôvodu som sa rozhodla pre terapeutický smer Kognitívno behaviorálnej terapie, v ktorom sa aktuálne naďalej vzdelávam a ktorým vediem mnou poskytované psychologické poradenstvo.

Za obzvlášť účinnú metódu v oblasti psychologickej intervencie považujem metódu Biofeedbacku a Neurofeedbacku, v ktorej som nadobudla vzdelanie v roku 2019.

Mgr. Diana Hajduchová psychológ

Štúdium psychológie som ukončila na UK v Bratislave, vo svojej diplomovej práci som sa venovala téme autogénneho tréningu pri psychosomatických ochoreniach, tejto metóde sa venujem aj naďalej v ambulancii s klientami, predovšetkým pri dlhodobom strese a záťažových situáciách.

Praktické skúsenosti s terapiou úzkostných porúch som získala mimo iného aj na stáži na Psychosomatickej klinike v Prahe v programe pre úzkostných a depresívnych klientov a na mnohých nadstavbových psychologických vzdelávaniach.  Základná báza mojej práce psychológa sa opiera o niekoľkoročné psychoterapeutické vzdelanie prístupu PCA (na klienta zameranej psychoterapie) a následne záujem o analytickú psychológiu C.G. Junga, kde som absolvovala teoretické vzdelávanie. Nadšenie pre prácu s klientami a psychológiu rozširujem o relaxačné techniky a mindfulness.

Mgr. Daniela Vaňová psychológ

Jednoodborovú psychológiu som vyštudovala na Filozofickej Fakulte Prešovskej Univerzity. Po škole som pracovala v Centre pre deti a rodiny v Bernolákove, následne v Kriminalistickom a expertíznom ústave Policajného zboru a  vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie. 

 

Práca s ľuďmi ma oslovila najviac a to hlavne počas pôsobenia v Centre pre deti a rodiny, ktoré prispelo k môjmu rozhodnutiu nastúpiť na dlhodobý psychoterapeutický výcvik v Psychoanalytickej psychoterapii v Českej republike, v ktorom sa aktuálne vzdelávam.

Mgr. Katarína Mikoczy psychológ

Vyštudovala som jednoodborovú psychológiu na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Mám ukončený 2-ročný rozvojový a transformačný výcvik pre profesionálov v pomáhajúcich profesiách podľa modelu Virginie Satirovej a aktuálne navštevujem dlhodobý psychoterapeutický výcvik v Transformačnej systemickej terapii podľa Satirovej.

Skúsenosti v práci s klientmi som nadobudla pôsobením vo viacerých centrách sociálnych služieb, kde som sa venovala okrem iného aj duševnému zdraviu zamestnancov a prevencii syndrómu vyhorenia v pomáhajúcich profesiách. Neskôr som pôsobila ako konzultantka a psychologička na krízovej linke, súčasťou ktorej bola aj následná terapeutická starostlivosť o klientov. V rámci individuálneho poradenstva a terapie pracujem s rôznymi témami, ako napríklad úzkosti, nízka sebadôvera a sebahodnota, emocionálne preťaženie, výchova či psychosomatické ťažkosti. Pri práci s klientmi sa snažím podporovať ich vlastné kompetencie a zodpovednosť za seba a svoje vzťahy. Mojou snahou je aj sprevádzanie k transformačnej zmene, pri ktorej klient s podporou vnútorných zdrojov môže meniť svoje správanie a bytie tak, aby mohol žiť v zhode s tým, čo vnútorne prežíva a ako to navonok vyjadruje.

Pracujem nie len s dospelými klientmi ale aj s adolescentmi a deťmi.